sponsorem serwisu jest firma Probit
GALERIA
FILMY
AKTUALNO?CI

Nowo?ci

60 lat AZS - Promocja ksi??ki
PIKNIK "WETERANÓW" AZSu

W o?rodku AZS w Wilkasach w dniach 29.05 - 2.06 odby?o si? spotkanie by?ych dzia?aczy AZSu z ca?ej Polski. Jak zwykle, by?o bardzo sympatycznie.
Kto si? nie wybra?, niech ?a?uje ! Nast?pne spotkanie za dwa lata !

Mo?na ju? obejrze? zdj?cia z tego wydarzenia

ZAPROSZENIE NA PIKNIK

     Zaproszenie na piknik AZS - Wilkasy 29.05 - 2.06.2013

KRONIKA KLUBU JU? W SPRZEDA?Y

gala gala1     Ksi??k? "AZS Politechnika Wroc?aw KRONIKA KLUBU 1973-1991" w cenie 39,00 z?otych mo?na kupi? w buirze KS AZS Politechnika - budynek C-13, Wybrze?e Wyspia?skiego 25 lub w ZUK Probit - ul. D?ugosza 68.

Mo?na j? tak?e zamówi? w sklepie internetowym www.ksiazka-awf.pl lub kontaktuj?c si? z autorem: dpszach@gmail.com.

Poni?ej obejrze? mo?na krótki wywiad z autorem kroniki Wojciechem Zawadzkim:

 

JUBILEUSZ AZS POLITECHNIKA WROC?AW

gala    

W dniu 17 listopada 2012 w auli Politechniki Wroc?awskiej odby?a si? jubileuszowa Gala zwi?zana z obchodami 60-lecia klubu AZS na Politechnice.
Uczestniczy? w niej wojewoda wroc?awski Marek Skorupa, prorektorzy - prof. Jerzy Walendziewski i dr Zbigniew Sroka, przedstawiciele ZG AZS z wiceprezesem Tomaszem Szponderem i sekretarzem generalnym Bart?omiejem Korpakiem.
G?ównym punktem spotkania by?o przedstawienie przez by?ych prezesów, Zbyszka Raka i Daniela Bema oraz obecnego Andrzeja Jarocha, dokona? klubu w czasie naszej 60-letniej dzia?alno?ci na uczelni.
Wszyscy uczestnicy Gali otrzymali wydan? pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów, 440-stronicow? ksi??k? "AZS Politechnika Wroc?aw KRONIKA KLUBU 1973 - 1991".
W jubileuszowym spotkaniu wzi??o udzia? oko?o 300 by?ych i obecnych zawodników, dzia?aczy i sympatyków naszego klubu.
    Wieczorem, w budynku, który w przysz?o?ci ma by? siedzib? klubu, odby?o si? spotkanie towarzyskie, które tradycyjnie sko?czy?o si? nad ranem.

W galerii dost?pne ju? s? zdj?cia z Gali oraz jej Kuluarów . Zapraszamy!

KSI??KA O DZIA?ALNO?CI AZS!

         

Powstaje ksi??ka o naszej dzia?alnosci i wynikach naszych sekcji w latach siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych.
          Zwracam si? z prosb? do kole?anek i kolegów o udost?pnienie mi posiadanych przez siebie materia?ów.
          Poszukuj? dokumentuj?cych tamt? dzia?alnos?: zdj??, slajdów, plakatów, znaczków, informatorów, dyplomów, sprawozda?, Apsików, filmów itp.
          Materia?y mo?na zeskanowa? i przes?a? mi mailem na adres dpszach@gmail.com lub wypo?yczy? po skontaktowaniu si? ze mn? telefonicznie: 603 631 257 lub drog? mailow?.

Wojtek Zawadzki


Ma?gorzata Wala (Bogdan) wyje?d?a do Stanford

     Profesor Ma?gorzata Wala (bogdan) znalaz?a si? w?ród tegorocznych laureatów stypendiów Fulbright Senior Advenced Research Award.
     Gosia by?a zawodniczk? sekcji wio?larskiej i p?ywackiej naszego klubu, trzykrotnie wygra?a w latach osiemdziesi?tych plebiscyt na najlepszego studenta - sportowca Politechniki.


Dominik Libicki tworzy mobiln? telewizj?

     2,7 mld z?otych zarobi? w roku 2011 Cyfrowy Polsat, któremu prezesuje Dominik Libicki. By? On w latach osiemdziesi?tych prezesem Klubu Wydzia?owego AZS na wydziale In?ynierii Sanitarnej.


Andrzej Dziuba prezydentem Tych

     Po raz trzeci na prezydenta Tych zosta? wybrany Andrzej Dziuba, prezes Klubu Instytutowego AZS Górników, kapitan reprezentacji Politechniki, która w roku 1979 zdoby?a srebrny medal w Mistrzostwach Polski Politechnik w pi?ce no?nej.


Zbyszek Jagie??o prezesem PKO BP

          Na pocz?tku marca 2011, rada nadzorcza PKO BP ponownie wybra?a Zbyszka Jagie??? na prezesa banku na kolejn? trzyletni? kadencj?.

Marek Skorupa wybrany Wojewod? Dolno?l?skim

Nasz kolega Marek Skorupa zosta? 28.12.2010 mianowany Wojewod? Dolno?l?skim.

Marek by? zawodnikiem i dzia?aczem KI AZS I-18 (matematycy) w drugiej po?owie lat siedemdziesi?tych. Walnie przyczyni? si? do dwukrotnego wygrania przez instytut matematyki rywalizacji w Sportowej Lidze Instytutów (1975, 1976).

Od roku 1990 przez siedemna?cie lat by? burmistrzem Brzegu Dolnego. Jedn? z pierwszych inwestycji, któr? zrealizowa? by?a hala sportowa (to czego do dzisiaj brakuje Politechnice), w której odby?o si? wiele imprez mi?dzynarodowych i Mistrzostwa Polski w ró?nych dyscyplinach sportowych, i z której cz?sto korzysta?y dru?yny wroc?awskie do rozgrywania meczów ligowych. Od trzech lat Marek by? pos?em, a tak?e prezesem Wojewódzkiej Federacji Sportu. Obecnie czynnie uprawia jeszcze gr? w szachy i bryd?a.

Jest on ju? czwartym wojewod? w ostatnim dwudziestoleciu, który by? zwi?zany z naszym klubem. Wcze?niej byli to w latach:

1991 – 1992 Jaros?aw Muszy?ski (wio?larz)

1995 – 2000 Janusz Zaleski (prezes KI AZS I-18)

2000 – 2004 Witold Krochmal (pi?karz, srebrny medalista MPP w pi?ce no?nej)


Politechnika kupi?a budynek "Przystani"

Nasza Politechnika, kupi?a od Zarz?du ?rodowiskowego AZS budynek „Przystani”. Wio?larze licz?, ?e b?d? w ko?cu mieli godziwe warunki do treningu.


"Najlepsza Dolno?l?ska Budowa Roku 2009"

Nasza kole?anka Ma?gorzata Chrab?szcz (Fischer) zdoby?a pierwsz? nagrod? w konkursie „Najlepsza Dolno?l?ska Budowa Roku 2009” za projekt budynku biurowego we Wroc?awiu przy ul. Bia?oskórniczej 1 (róg Ruskiej i Kazimierza Wielkiego). Warto doda?, ?e nie jest to jej pierwsza nagroda.

Gosia z Grze?kiem Prokopem byli w latach osiemdziesi?tych g?ównymi projektantami naszych akcesoriów propagandowych tj. znaczków, plakatów, dyplomów, informatorów, ksi??ek itp.


Zmar? prof. Witold Charewicz

21.09.2009 zmar? profesor Witold Charewicz. Trzykrotny prezes naszego klubu. Najpierw w latach 1966 – 68, jeszcze jako student by? prezesem KU AZS. Pó?niej w roku 1977 b?d?c prorektorem Politechniki zosta? pierwszym prezesem powstaj?cego na naszej uczelni Klubu Mi?dzyuczelnianego AZS i by? nim do roku 1981. Kolejny raz zosta? wybrany prezesem w roku 1987 i funkcj? t? pe?ni? przez kolejne dwie kadencje do roku 1990. By? te? dzia?aczem ZG AZS. W latach siedemdziesi?tych by? cz?onkiem Prezydium ZG AZS.


Zbyszek Jagie??o prezesem PKO BP

Nasz kolega Zbyszek Jagie??o zosta? prezesem najwi?kszego polskiego banku PKO BP.

Zbyszek by? dzia?aczem w naszym klubie w drugiej po?owie lat osiemdziesi?tych.

W latach 1985 – 89 by? cz?onkiem Zarz?du klubu, a 85 – 87 by? jego wiceprezesem . Przez trzy lata by? redaktorem naczelnym klubowego miesi?cznika „Apsik”. Organizowa? lub wspó?organizowa? wiele imprez klubowych.


SPOTKANIE WIGILIJNE KM AZS POLITECHNIKA - ZDJ?CIA

W naszej galerii dost?pna jest ju? galeria zdj?? ze spotkania wigilijnego KM AZS Politechnika. Zapraszamy.


SPOTKANIE WIGILIJNE KM AZS POLITECHNIKA

          Serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne klubu KM AZS Politechnika, które odb?dzie si? 12.12.2009 o godz 15.00 w kawiarni "Pa?nik", ul. Wita Stwosza 37.
W czasie spotkania planujemy wy?wietli? film "Gi?ycko 79" oraz pokaza? urywki zebrania Zarz?du KM AZS ze stycznia 1990. Na miejscu b?dzie mo?na kupi? ksi??k? "Adam Medy?ski - fechmistrz z Wroc?awia 1958 - 2008".

Prosimy o przyniesienie posiadanych z czasów swojego funkcjonowania w AZS zdj??, znaczków, medali, informatorów i innych pami?tek, które na miejscu zeskanujemy. Materia?y te chcemy wykorzysta? w powstaj?cej ksi??ce "KM AZS Politechnika 1977 - 1991" z prologiem o KU AZS w latach wcze?niejszych.
 
Koszt kolacji wigilijnej 25 z?. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 04.12. Mo?na przyj?? z osob? towarzysz?c?.
Spotkanie nasze zako?czy obchody 100 lecia AZS w Polsce.

Wojtek Zawadzki  (dpszach@gmail.com)
Artur Surmi?ski  (maksel@o2.pl)

Najbli?sze spotkanie AZSiaków z Politechniki Wroc?awskiej planujemy w grudniu 2009Piknik 100-lecia AZS w Dolinie Baryczy, 23 maja 2009

Zarz?d KU AZS Politechniki Wroc?awskiej (PSM KM AZS) z lat 1977-1979 dla uczczenia tak zacnego jubileuszu, zorganizowa? spotkanie rocznicowe w Rudzie ?migrodzkiej. Gospodarze pikniku Jurek Chrab?szcz (cz?onek wspomnianego zarz?du) i jego ?ona Ma?gorzata, (w klubie organizowa?a nam propagand?), stan?li na wysoko?ci zadania i
zorganizowali nam super imprez?. Wzorowali si? na programie obozów sportowych i rekreacyjnych w Gi?ycku, które kiedy? organizowali?my, a równe 30 lat temu Jurek by? takiego obozu komendantem. Wi?cej...

Zdj?cia z imprezy do obejrzenia w galerii.

Gala 100-lecia AZS, aula Politechniki Warszawskiej 22.05.2009

G?ówn? imprez? jubiluszow? na któr? zjechali zawodnicy i dzia?acze AZSu z ca?ej Polski by?a Gala 100-lecia. To w auli Politechniki Warszawskiej w sposób uroczysty podsumowali?my stulecie naszej organizacji, w której mogli?my owocnie sp?dzi? swoj? m?odo??. Okoliczno?ciowe referaty, wyró?nienia dla najbardziej zas?u?onych i zabawa do bia?ego rana w gronie bliskich nam (cho? czasem zapomnianych) osób to pocz?tek nowego stulecia. Zobacz zdj?cia z gali.

Promocja ksi??ki "Adam Medy?ski - fechmistrz z Wroc?awia", 15 maja 2009

Ksi??ka przedstawia histori? sekcji szermierczej AZS Wroc?aw w latach 1946 - 2008  a zosta?a wydana w zwi?zku z 100-leciem Akademickiego Zwi?zku Sportowego oraz 50-leciem pracy trenerskiej Adama Medy?skiego.  W sporcie najwa?niejsze s? wyniki, to one okre?laj? pozycje zawodników ale równie? i trenerów. Ta ksi??ka pokazuje ogrom osi?gni?? jakie mia?a sekcja szermiercza w ci?gu ostatnich 50 lat, gdy Adam Medy?ski by? w niej pocz?tkowo zawodnikiem, a pó?niej trenerem. Wi?cej...

Zobacz galeri? zdj?? z promocji ksi??ki.

Spotkanie by?ych dzia?aczy AZS, Wilkasy, pocz?tek maja 2009

Wszyscy, którzy dzia??li w Zarz?dzie G?ównym AZS lub w jego komisjach zostali zaproszeni do Wilkas - naszego kultowego miejsca spotka? na wspomnienia, sport i dobr? zabaw?. Kto móg? i chia? skorzysta?, a jak by?o mo?na zobaczy? na zdj?ciach w galerii

Zjazd Klubów Seniora AZS, Cz?stochowa, wrzesie? 2008

Jedn? z pierwszych imprez rozpoczynaj?c? obchody 100-lecia AZSu by?o zorganizowane w Cz?stochowie na Akademii Jana D?ugosza spotkanie Klubów Seniora AZS z ca?ej Polski. Dla nas szczególnie mi?ym akcentem by?o to, ?e gospodarzem spotkania  i rektorem AJD okaza? si? nasz kolega, absolwent WPPT, obecnie profesor Zygmunt B?k. Wi?cej... 

Zdj?cia z imprezy mo?na zobaczy? tutaj.