sponsorem serwisu jest firma Probit
Aktualno?ci

Nowo?ci

60 lat AZS - Promocja ksi??ki


PIKNIK "WETERANÓW" AZSu

W o?rodku AZS w Wilkasach w dniach 29.05 - 2.06 odby?o si? spotkanie by?ych dzia?aczy AZSu z ca?ej Polski. Jak zwykle, by?o bardzo sympatycznie.
Kto si? nie wybra?, niech ?a?uje ! Nast?pne spotkanie za dwa lata !

Mo?na ju? obejrze? zdj?cia z tego wydarzenia

ZAPROSZENIE NA PIKNIK

     Zaproszenie na piknik AZS - Wilkasy 29.05 - 2.06.2013KRONIKA KLUBU JU? W SPRZEDA?Y

gala gala1     Ksi??k? "AZS Politechnika Wroc?aw KRONIKA KLUBU 1973-1991" w cenie 39,00 z?otych mo?na kupi? w buirze KS AZS Politechnika - budynek C-13, Wybrze?e Wyspia?skiego 25 lub w ZUK Probit - ul. D?ugosza 68.

Mo?na j? tak?e zamówi? w sklepie internetowym www.ksiazka-awf.pl lub kontaktuj?c si? z autorem: dpszach@gmail.com.

Poni?ej obejrze? mo?na krótki wywiad z autorem kroniki Wojciechem Zawadzkim:JUBILEUSZ AZS POLITECHNIKA WROC?AW

gala     W dniu 17 listopada 2012 w auli Politechniki Wroc?awskiej odby?a si? jubileuszowa Gala zwi?zana z obchodami 60-lecia klubu AZS na Politechnice.
Uczestniczy? w niej wojewoda wroc?awski Marek Skorupa, prorektorzy - prof. Jerzy Walendziewski i dr Zbigniew Sroka, przedstawiciele ZG AZS z wiceprezesem Tomaszem Szponderem i sekretarzem generalnym Bart?omiejem Korpakiem.
G?ównym punktem spotkania by?o przedstawienie przez by?ych prezesów, Zbyszka Raka i Daniela Bema oraz obecnego Andrzeja Jarocha, dokona? klubu w czasie naszej 60-letniej dzia?alno?ci na uczelni.
Wszyscy uczestnicy Gali otrzymali wydan? pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów, 440-stronicow? ksi??k? "AZS Politechnika Wroc?aw KRONIKA KLUBU 1973 - 1991".
W jubileuszowym spotkaniu wzi??o udzia? oko?o 300 by?ych i obecnych zawodników, dzia?aczy i sympatyków naszego klubu.
    Wieczorem, w budynku, który w przysz?o?ci ma by? siedzib? klubu, odby?o si? spotkanie towarzyskie, które tradycyjnie sko?czy?o si? nad ranem.

W galerii dost?pne ju? s? zdj?cia z Gali oraz jej Kuluarów . Zapraszamy!


KSI??KA O DZIA?ALNO?CI AZS!

          Powstaje ksi??ka o naszej dzia?alnosci i wynikach naszych sekcji w latach siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych.
          Zwracam si? z prosb? do kole?anek i kolegów o udost?pnienie mi posiadanych przez siebie materia?ów.
          Poszukuj? dokumentuj?cych tamt? dzia?alnos?: zdj??, slajdów, plakatów, znaczków, informatorów, dyplomów, sprawozda?, Apsików, filmów itp.
          Materia?y mo?na zeskanowa? i przes?a? mi mailem na adres dpszach@gmail.com lub wypo?yczy? po skontaktowaniu si? ze mn? telefonicznie: 603 631 257 lub drog? mailow?.

Wojtek Zawadzki

KRONIKA ROKU 83/84 W PDF JU? DO POBRANIA TUTAJ!
Ma?gorzata Wala (Bogdan) wyje?d?a do Stanford

     Profesor Ma?gorzata Wala (bogdan) znalaz?a si? w?ród tegorocznych laureatów stypendiów Fulbright Senior Advenced Research Award.
     Gosia by?a zawodniczk? sekcji wio?larskiej i p?ywackiej naszego klubu, trzykrotnie wygra?a w latach osiemdziesi?tych plebiscyt na najlepszego studenta - sportowca Politechniki.Dominik Libicki tworzy mobiln? telewizj?

     2,7 mld z?otych zarobi? w roku 2011 Cyfrowy Polsat, któremu prezesuje Dominik Libicki. By? On w latach osiemdziesi?tych prezesem Klubu Wydzia?owego AZS na wydziale In?ynierii Sanitarnej.Andrzej Dziuba prezydentem Tych

     Po raz trzeci na prezydenta Tych zosta? wybrany Andrzej Dziuba, prezes Klubu Instytutowego AZS Górników, kapitan reprezentacji Politechniki, która w roku 1979 zdoby?a srebrny medal w Mistrzostwach Polski Politechnik w pi?ce no?nej.Zbyszek Jagie??o prezesem PKO BP

          Na pocz?tku marca 2011, rada nadzorcza PKO BP ponownie wybra?a Zbyszka Jagie??? na prezesa banku na kolejn? trzyletni? kadencj?.


Marek Skorupa wybrany Wojewod? Dolno?l?skim

Nasz kolega Marek Skorupa zosta? 28.12.2010 mianowany Wojewod? Dolno?l?skim.

Marek by? zawodnikiem i dzia?aczem KI AZS I-18 (matematycy) w drugiej po?owie lat siedemdziesi?tych. Walnie przyczyni? si? do dwukrotnego wygrania przez instytut matematyki rywalizacji w Sportowej Lidze Instytutów (1975, 1976).

Od roku 1990 przez siedemna?cie lat by? burmistrzem Brzegu Dolnego. Jedn? z pierwszych inwestycji, któr? zrealizowa? by?a hala sportowa (to czego do dzisiaj brakuje Politechnice), w której odby?o si? wiele imprez mi?dzynarodowych i Mistrzostwa Polski w ró?nych dyscyplinach sportowych, i z której cz?sto korzysta?y dru?yny wroc?awskie do rozgrywania meczów ligowych. Od trzech lat Marek by? pos?em, a tak?e prezesem Wojewódzkiej Federacji Sportu. Obecnie czynnie uprawia jeszcze gr? w szachy i bryd?a.

Jest on ju? czwartym wojewod? w ostatnim dwudziestoleciu, który by? zwi?zany z naszym klubem. Wcze?niej byli to w latach:

1991 – 1992 Jaros?aw Muszy?ski (wio?larz)

1995 – 2000 Janusz Zaleski (prezes KI AZS I-18)

2000 – 2004 Witold Krochmal (pi?karz, srebrny medalista MPP w pi?ce no?nej)Politechnika kupi?a budynek "Przystani"

Nasza Politechnika, kupi?a od Zarz?du ?rodowiskowego AZS budynek „Przystani”. Wio?larze licz?, ?e b?d? w ko?cu mieli godziwe warunki do treningu."Najlepsza Dolno?l?ska Budowa Roku 2009"

Nasza kole?anka Ma?gorzata Chrab?szcz (Fischer) zdoby?a pierwsz? nagrod? w konkursie „Najlepsza Dolno?l?ska Budowa Roku 2009” za projekt budynku biurowego we Wroc?awiu przy ul. Bia?oskórniczej 1 (róg Ruskiej i Kazimierza Wielkiego). Warto doda?, ?e nie jest to jej pierwsza nagroda.

Gosia z Grze?kiem Prokopem byli w latach osiemdziesi?tych g?ównymi projektantami naszych akcesoriów propagandowych tj. znaczków, plakatów, dyplomów, informatorów, ksi??ek itp.Zmar? prof. Witold Charewicz

21.09.2009 zmar? profesor Witold Charewicz. Trzykrotny prezes naszego klubu. Najpierw w latach 1966 – 68, jeszcze jako student by? prezesem KU AZS. Pó?niej w roku 1977 b?d?c prorektorem Politechniki zosta? pierwszym prezesem powstaj?cego na naszej uczelni Klubu Mi?dzyuczelnianego AZS i by? nim do roku 1981. Kolejny raz zosta? wybrany prezesem w roku 1987 i funkcj? t? pe?ni? przez kolejne dwie kadencje do roku 1990. By? te? dzia?aczem ZG AZS. W latach siedemdziesi?tych by? cz?onkiem Prezydium ZG AZS.Zbyszek Jagie??o prezesem PKO BP

Nasz kolega Zbyszek Jagie??o zosta? prezesem najwi?kszego polskiego banku PKO BP.

Zbyszek by? dzia?aczem w naszym klubie w drugiej po?owie lat osiemdziesi?tych.

W latach 1985 – 89 by? cz?onkiem Zarz?du klubu, a 85 – 87 by? jego wiceprezesem . Przez trzy lata by? redaktorem naczelnym klubowego miesi?cznika „Apsik”. Organizowa? lub wspó?organizowa? wiele imprez klubowych.SPOTKANIE WIGILIJNE KM AZS POLITECHNIKA - ZDJ?CIA

W naszej galerii dost?pna jest ju? galeria zdj?? ze spotkania wigilijnego KM AZS Politechnika. Zapraszamy.SPOTKANIE WIGILIJNE KM AZS POLITECHNIKA

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne klubu KM AZS Politechnika, które odb?dzie si? 12.12.2009 o godz 15.00 w kawiarni "Pa?nik", ul. Wita Stwosza 37.
W czasie spotkania planujemy wy?wietli? film "Gi?ycko 79" oraz pokaza? urywki zebrania Zarz?du KM AZS ze stycznia 1990. Na miejscu b?dzie mo?na kupi? ksi??k? "Adam Medy?ski - fechmistrz z Wroc?awia 1958 - 2008".

Prosimy o przyniesienie posiadanych z czasów swojego funkcjonowania w AZS zdj??, znaczków, medali, informatorów i innych pami?tek, które na miejscu zeskanujemy. Materia?y te chcemy wykorzysta? w powstaj?cej ksi??ce "KM AZS Politechnika 1977 - 1991" z prologiem o KU AZS w latach wcze?niejszych.
 
Koszt kolacji wigilijnej 25 z?. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 04.12. Mo?na przyj?? z osob? towarzysz?c?.
Spotkanie nasze zako?czy obchody 100 lecia AZS w Polsce.

Wojtek Zawadzki  (dpszach@gmail.com)
Artur Surmi?ski  (maksel@o2.pl)


Najbli?sze spotkanie AZSiaków z Politechniki Wroc?awskiej planujemy w grudniu 2009

Piknik 100-lecia AZS w Dolinie Baryczy, 23 maja 2009

Zarz?d KU AZS Politechniki Wroc?awskiej (PSM KM AZS) z lat 1977-1979 dla uczczenia tak zacnego jubileuszu, zorganizowa? spotkanie rocznicowe w Rudzie ?migrodzkiej. Gospodarze pikniku Jurek Chrab?szcz (cz?onek wspomnianego zarz?du) i jego ?ona Ma?gorzata, (w klubie organizowa?a nam propagand?), stan?li na wysoko?ci zadania i
zorganizowali nam super imprez?. Wzorowali si? na programie obozów sportowych i rekreacyjnych w Gi?ycku, które kiedy? organizowali?my, a równe 30 lat temu Jurek by? takiego obozu komendantem. I chocia? nie uda?o si? zrealizowa? planowanego pierwszego punktu programu - sp?ywu kajakowego Dolin? Baryczy z Milicza do ?migrodu, bo zabrak?o w rzece wody, to zamienili?my to na wycieczk? rowerowo-piesz? wokó? za?o?onego tu rezerwatu przyrody i w ten sposób zaliczyli?my dopo?udnie z rekreacj?.
Po obiedzie, w czasie którego spa?aszowali?my upieczon? ?wi?sk? nog?, odby? si? mecz pi?ki
no?nej, w którym Zarz?d KU pod wodz? swojego prezesa Zbyszka Raka zmierzy? si? z dru?yn? przyjació? AZSu. Nasze dziewczyny, fanki obu zespo?ów, które wyst?pi?y w roli cheerleaderek, a tak?e "do?adowywarek", zapewni?y tak? atmosfer?, ?e pi?karze nie patrz?c na swoje lata stworzyli wielkie widowisko pi?karskie, które miejscowi podgl?dacze nazwali meczem stulecia.
Niestety, Dru?yna Zarz?du, mimo pocz?tkowego prowadzenia, przegra?a ostatecznie ca?y mecz 2:1. „Nie mo?na wygra? meczu, jak moi zawodnicy Romek Kinda i Andrzej Wankiewicz nie potrafili zdoby? gola, b?d?c sam na sam z bramkarzem” - narzeka? Zbyszek. Mimo, ?e mecz sko?czy? si? wynikiem rezultatywnym, s?dzia spotkania, którym by? Janusz Rybka, zarz?dzi? dogrywk?, w której strzelano rzuty karne. Tu Zarz?d by? gór?, bo w finale zmierzyli si? jego cz?onkowie: Zbyszek Rak, który pokona? Mirka Millera. Ciekawy Przebieg mia? konkurs rzutów karnych w?ród "?adowarek". Niespodziewanie dla wszystkich Jola Miller, której nie podejrzewali?my, ?e potrafi trafi? w pi?k?, dosz?a a? do fina?u, w którym przegra?a tylko z Jol? Ciborsk?.
Po meczu odpoczywali?my na godzinie wspomnie?, w czasie której ogl?daj?c filmy z organizowanych przez nas imprez z lat 70-tych: Mistrzostw Polski Politechnik w pi?ce no?nej, obozu w Gi?ycku oraz Dni Sportu. Mogli?my wi?c do?? realistycznie powspomina? na nowo tamte czasy.
Wreszcie nadszed? kulminacyjny moment pikniku, toast za 100 lat AZSu. Toast wznie?li i okoliczno?ciowe mowy wyg?osili Mirek i Zbyszek, podkre?laj?c przede wszystkim korzy?ci, które wynie?li?my z dzia?alno?ci w dostojnym jubilacie, a tak?e to najwa?niejsze co nam po tamtych czasach zosta?o, czyli dozgonna przyja??.
Ostatnim punktem programu by?y tradycyjne ?piewy przy ognisku, jedzenie kie?basek i popijanie piwka. I chocia? by?o to ju? inne popijanie ni? trzydzie?ci lat temu, to bawili?my si? ?wietnie, ze ?piewnikiem AZSu za?piewali?my wszystkie obozowe przebojem od „Kalifornii” po „Bierzemy muchy w t?uste paluchy...”.
Drugi dzie?, na którym zosta?a ju? tylko cz??? osób ograniczyli?my do odpoczynku i spo?ycia strusiego jaja, które si? gdzie? wcze?niej zapodzia?o na ognisku.

W pikniku z Zarz?du (1979) udzia? wzi?li:
Zbyszek Rak - prezes KU AZS (wdra?a ISO, b. prezydent Bielawy i starosta w Dzier?oniowie)
Andrzej Wankiewicz - wiceprezes KU AZS (ubezpieczenie, b. wiceprezydent I?owy)
Roman Kinda - kierownik dzia?u sportu w domach studenckich (adiutant na Politechnice Wroc?awskiej)
Janusz Rybka - wiceprezes KU AZS (w?a?ciciel firmy szkoleniowej)
Wojciech Zawadzki - sekretarz KU AZS, przewodnicz?cy CKKU ZG AZS (w?a?ciciel firmy komputerowej Probit, wiceprezes PZSzach)
Miros?aw Miller - wiceprezes KU AZS, wiceprezes Z? AZS (profesor PWw, dyrektor powstaj?cego Europejskiego Instytutu Technologicznego)
Jerzy Chrab?szcz - przewodnicz?cy komisji sportu (w?a?ciciel firmy architektonicznej)
S?awomir Pop?o?ski - kierownik dzia?u szkole? KU AZS, (dyrektor)

Oraz wspó?pracuj?ce z Zarz?dem:
Basia U?anowska-Kobertz - kronika, znaczki, wystawy,
Ania Kinda - plakaty, prezes klubu AZS przy domu studenckim T-2
Gosia Chrab?szcz - projekty plakatów, znaczków, kalendarze, ?piewniki
Ela Zawadzka - artyku?y do prasy, pomoc przy organizacji imprez
Marek Zió?kowski - prezes pierwszego klubu instytutowego AZS w instytucie Cybernetyki

oraz przyjaciele AZS, którzy s? naszymi przyjació?mi, zw?aszcza z Lutni Oporowskiej

Nie dojechali, usprawiedliwieni:
Adam Jeske - udzia? w Zarz?dzie PZP?ywackiego
Leszek Kilian - organizowa? mistrzostwa juniorów w koszykówce
Waldek Grzebyk - przyjecha?a mama
Artur Surmi?ski - wyjazd do Polanicy
Marek Piekarowicz - piknik z siatkarzami z okazji swojego pó?wiecza

Nieobecny, nieusprawiedliwiony:
Ryszard Korpalski – wycieczka do Egiptu z ?on?

Zdj?cia z imprezy do obejrzenia w galerii.


Gala 100-lecia AZS, aula Politechniki Warszawskiej 22.05.2009

G?ówn? imprez? jubiluszow? na któr? zjechali zawodnicy i dzia?acze AZSu z ca?ej Polski by?a Gala 100-lecia. To w auli Politechniki Warszawskiej w sposób uroczysty podsumowali?my stulecie naszej organizacji, w której mogli?my owocnie sp?dzi? swoj? m?odo??. Okoliczno?ciowe referaty, wyró?nienia dla najbardziej zas?u?onych i zabawa do bia?ego rana w gronie bliskich nam (cho? czasem zapomnianych) osób to pocz?tek nowego stulecia. Zobacz zdj?cia z gali.


Promocja ksi??ki "Adam Medy?ski - fechmistrz z Wroc?awia", 15 maja 2009

Ksi??ka przedstawia histori? sekcji szermierczej AZS Wroc?aw w latach 1946 - 2008 a zosta?a wydana w zwi?zku z 100-leciem Akademickiego Zwi?zku Sportowego oraz 50-leciem pracy trenerskiej Adama Medy?skiego.
W sporcie najwa?niejsze s? wyniki, to one okre?laj? pozycje zawodników ale równie? i trenerów. Ta ksi??ka pokazuje ogrom osi?gni?? jakie mia?a sekcja szermiercza w ci?gu ostatnich 50 lat, gdy Adam Medy?ski by? w niej pocz?tkowo zawodnikiem, a pó?niej trenerem.
Sk?ada si? ona z dwóch cz??ci.
W pierwszej redaktor Roman Skiba w rozmowach z g?ównym bohaterem, jego wspó?pracownikami oraz zawodnikami, próbuje opisa? ich wspomnienia z czasów pobytu w sekcji. G?ównym rozmówc? jest Adam Medy?ski, który próbuje opowiedzie? dzieje sekcji, okre?li? prze?omowe momenty, swoje przemy?lenia i dzia?ania w ró?nych okresach. Opowiada o trenerach, z którymi wspó?pracowa?, a przede wszystkim o swoich wychowankach .
Druga cz??? jest kronik? osi?gni?? sekcji szermierczej opracowana przez by?ego dzia?acza AZS Politechnika Wojciecha Zawadzkiego. Autor uwa?a?, ?e wypunktowanie miejsc i medali zdobytych przez zawodników to zdecydowanie za ma?o. Postanowi?, wzoruj?c si? na wydawcy „Kronik”, uzupe?ni? je relacjami prasowymi, wywiadami, zdj?ciami, materia?ami reklamowymi tak, ?eby te najwa?niejsze sukcesy i wydarzenia przybli?y? i przypomnie?. Autor chcia? pokaza? jak sekcja szermiercza AZS Wroc?aw, która w swojej historii czterokrotnie zmienia?a swoje przyporz?dkowanie organizacyjne w ?rodowisku akademickim, rozwija?a si?, jakie mia?a problemy.
Kronika sekcji zawiera ponadto:
-wyniki i relacje z wszystkich po roku 1960 najwa?niejszych mi?dzynarodowych osi?gni?? polskich szpadzistów i szpadzistek.
-wyniki fina?ów 50 ostatnich mistrzostw Polski w szpadzie m??czyzn
-wyniki fina?ów wszystkich mistrzostw Polski w szpadzie kobiet.
-informacje jak potoczy?y si? losy zawodników, którzy odeszli z AZSu
-opisy niektórych dramatycznych zdarze? na planszach

Ksi??ka liczy 200 stron formatu A4 zawiera blisko 500 zdj?? w wi?kszo?ci po raz pierwszy publikowanych.
Zobacz galeri? zdj?? z promocji ksi??ki.


Spotkanie by?ych dzia?aczy AZS, Wilkasy, pocz?tek maja 2009

Wszyscy, którzy dzia??li w Zarz?dzie G?ównym AZS lub w jego komisjach zostali zaproszeni do Wilkas - naszego kultowego miejsca spotka? na wspomnienia, sport i dobr? zabaw?. Kto móg? i chia? skorzysta?, a jak by?o mo?na zobaczy? na zdj?ciach w galerii


Zjazd Klubów Seniora AZS, Cz?stochowa, wrzesie? 2008

Jedn? z pierwszych imprez rozpoczynaj?c? obchody 100-lecia AZSu by?o zorganizowane w Cz?stochowie na Akademii Jana D?ugosza spotkanie Klubów Seniora AZS z ca?ej Polski. Dla nas szczególnie mi?ym akcentem by?o to, ?e gospodarzem spotkania i rektorem AJD okaza? si? nasz kolega, absolwent WPPT, obecnie profesor Zygmunt B?k. W swoim przemówieniu nadmieni?, ?o on równie? w czasie studiów bra? udzia? w imprezach sportowych organizowanych przez AZS na Politechnice Wroc?awskiej, oraz ?e rok ucz?szcza? na zaj?cia do sekcji szermierczej prowadzonej przez pa?stwo Medy?skich. Zdj?cia z imprezy mo?na zobaczy? tutaj.