sponsorem serwisu jest firma Probit

Warszawa 4.02.2013


Kole?anki i Koledzy !


Piszemy z nadziej?, ?e sympatia do Akademickiego Zwi?zku Sportowego dalej w Was tkwi. Wspominamy ostatnie spotkania, to z roku 2009 roku – okazj? by?o 100-lecie naszego Stowarzyszenia, z tego co zapami?tali?my to zabawa by?a przednia, ze spor? dawk? „sportowania”, wielu okazji do rozmów i tak oczekiwanych przez nas wspomnie?. Dzia?amy troch? w cyklu olimpijskim, a wi?c nadchodzi pora na ponowne spotkanie, na PIKNIK AZS 2013.


 1. Proponujemy tradycyjny termin 29.05-2.06 (od ?rody do niedzieli). W czwartek jest ustawowo dzie? wolny od pracy ( ?wi?to Bo?ego Cia?a), a wi?c zach?ta do przed?u?onego weekendu.

 2. Zapraszamy do O?rodka AZS w Wilkasach. Po ostatniej modernizacji i rozbudowie o?rodek ma nie tylko znakomite warunki noclegowe, zaplecze ?ywieniowe i doskona?a infrastruktur? sportow?, ale tak?e nowoczesne centrum rehabilitacji. (nikomu nie wymawiamy wieku, ale zawsze kilka zabiegów dla podtrzymania sprawno?ci fizycznej si? przyda).

 3. Specjalnie dla „weteranów” AZS i ich rodzin, o?rodek przygotowa? specjalna ofert? programu, które obejmuje :

 • Zakwaterowanie w hotelu ( w pokojach 2-4 osobowych)

 • Zakwaterowanie w bazie sezonowej (domki campingowe, pawilon ?niadowo)

 • 2 posi?ki dziennie : ?niadania i organizowane kolacje

 • Bezp?atne korzystanie z boisk i urz?dze? sportowych

 • Bezp?atne korzystanie z kajaków, ?odzi wios?owych, rowerów wodnych i rowerów oraz kijów do nordic walking w wymiarze 1-2 godzin dziennie

 • Zni?ki i rabaty na korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i oferty SPA

 • Zni?ki i rabaty za korzystanie ze sprz?tu ?eglarskiego.


W programie pobytu przewidujemy:


 • Udzia? w rywalizacji sportowej (tenis, pi?ka no?na, pi?ka siatkowa, koszykówka, siatkówka pla?owa, kajakarstwo, ?eglarstwo, badminton, tenis sto?owy, itd.)

 • Spotkania kole?e?skie: ognisko, rejs statkiem, wieczór niespodzianka

 • Udzia? w wycieczkach rowerowych, kajakowych i pieszych pod has?em: zwiedzamy okolic?.


Warunki finansowe udzia?u w PIKNIKU AZS 2013:


HOTEL

 1. Pakiet podstawowy dla jednej osoby – 300 z? obejmuj?cy: zakwaterowanie w hotelu w pokoju 2 lub 4 - osobowym - 30/31.05, 31.05/1.06, 1/2.06 - wy?ywienie od kolacji w dniu 30.06 do ?niadania w dniu 2.06 – 3 ?niadania, 3 kolacje (ognisko, statek, wieczór niespodzianka).

 2. Dop?ata do pierwszej doby z 29/30.05 – 60 z? (nocleg + ?niadanie w dniu 30.05, kolacja w dniu 29.05 wg karty w restauracji).

 3. Dop?ata do pokoju 1 –osobowego – 40 z? za ka?d? dob?.


BAZA SEZONOWA

 1. Pakiet podstawowy dla jednej osoby – 230 z? obejmuj?cy zakwaterowanie w bazie sezonowej osobowym - 30/31.05, 31.05/1.06, 1/2.06 - wy?ywienie od kolacji w dniu 30.06 do ?niadania w dniu 2.06 – 3 ?niadania, 3 kolacje (ognisko, statek, bal niespodzianka).

 2. Dop?ata do pierwszej doby z 29/30.05 – 40 z? ( nocleg + ?niadanie w dniu 30.05).

 3. Dop?ata do pokoju 1-osobowego – 20 z? za ka?da dob?.

Zg?osze? wst?pnych oczekujemy na za??czonych drukach do dnia 30 marca. Chocia? najlepiej zróbcie to wcze?niej, bo pozwoli to nam na wcze?niejsze podj?cie dzia?a?. Komunikat wysy?amy na adresy ludzi którzy byli na:

 • PIKNIKU AZS w 209 roku

 • XXV Festiwalu w 2011 roku

 • a tak?e tych którzy uaktualnili swoje adresy w bazie ZG w ostatnim okresie.


Zach?camy do poszukania kontaktów w Waszym ?rodowisku „weteranów AZS”, mo?e s? takie osoby, które z rado?ci? odwiedza po latach Wilkasy.

Nawet gdyby si? okaza?o, ?e sami nie mo?ecie zjawi? si? na PIKNIKU przeka?cie informacj? znajomym.


Liczymy na spotkanie.


Bartek Korpak Tomek Szponder

Zarz?d G?ówny AZS Dom Wydawniczy REBIS

00-056 Warszawa

Kredytowa 1A tszponder@rebis.com.pl

zg@azs.pl tel. (61) 867 4708

tel. (22) 849 7136
ZG?OSZENIEImi? i nazwiskoLiczba osób:

 • w tym dzieci do 10


Data przyjazdu


Ilo?? dni pobytu


Adres do korespondencji


Adres e-mailowy


telefon


Wybieram wariant finansowy :


PAKIET HOTEL(300 z?)


PAKIET BAZA SEZONOWA (230)


Moje propozycje programowe

?yczenia specjalne